Oznam

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods.5 a ods.9 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 1. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka s.č.900, p.č.80, LV č.5538, na ulici Pohraničná 10, k.ú. Komárno, o výmere 19,80 m², miestnosť č.7 na prízemí budovy.
 2. Účel nájmu: zriadenie školského bufetu
  Doba nájmu: 1 rok
  Cena nájmu minimálne vo výške: 25€/ m² ročne
 3. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle §9a ods.6 a 7 zák.č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
 4. Termín obhliadky: 23. október 2018 od 8.00 do 11.00 hod.
 5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a sortiment predaja.
  V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 31.10.2018 do 12.00 hod. na adresu: Gymnázium Ľ.J.Šuleka, Pohraničná 10, 945 52 Komárno v označenej obálke: „NÁJOM-neotvárať“

Bližšie informácie na tel.č. 0908 588866
Kontaktná osoba: Mgr. Mariana Dubranová

Dátum zverejnenia: 15.10.2018

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 31.10.2018 do 12.00 hod.

Permalink

Comments are closed.