Drogová prevencia

Cieľ prevencie:
 • predchádzať drogovým a sociálno-patologickým javom u študentov
Hlavné úlohy prevencie:
 • zdôrazniť význam primárnej prevencie
 • posilňovanie zdravého životného štýlu
 • posilňovať hodnotový systém u študentov
 • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja
 • budovanie schopnosti drogu odmietnuť
 • spolupracovať s rodičmi ako aj s pedagogicko-psychologickou poradňou

Plán práce v oblasti drogovej prevencie na školský rok 2018/2019

Osemročné gymnázium – nižšie ročníky :
Príma, Sekunda, Tercia

September

 • beseda so psychológom – téma: Legálne drogy a ich vplyv na človeka

Október

 • tvorba výtvarných prác – téma: Zdravý životný štýl, Stop fajčeniu, Stop drogám

November, december

 • premietanie filmov s protidrogovou tematikou s následná diskusia

Január

 • hodnotenie úrovne vedomostí o drogách formou dotazníka

Február

 • drogy v dejinách ľudstva – prednáška

Marec

 • beseda s kriminalistom : téma : drogy a zákony

Apríl

 • závislosti na počítačových hrách – beseda

Máj, jún

 • tvorba výtvarných prác – téma : Zdravý životný štýl , Stop fajčeniu , Stop drogám
Osemročné a štvorročné gymnázium – vyššie ročníky :
1.ročník

September

 • prednáška o účinkoch fajčenia a alkoholizmu na ľudský organizmus v spolupráci s odborníkmi z PPSP

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

November, december

 • nástenky v triedach a na chodbách, ktoré informujú o škodlivých účinkoch drog, fajčenia, nebezpečenstva AIDS

Január

 • premietanie videofilmov s protidrogovou tematikou a následné diskusie
 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Február

 • prednáška o účinkoch fajčenia a alkoholizmu na ľudský organizmus v spolupráci s odborníkmi z PPsP

Marec

 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

Apríl

 • tvorba dotazníka na tému sociopatologické javy na škole

Máj, jún

 • premietanie videofilmov s protidrogovou tematikou a následné diskusie – premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia
2.ročník

September

 • tvorba dotazníka monitorujúceho aktuálnu úroveň návyk. látok
 • vyhodnotenie dotazníka

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

November, december

 • prednáška na tému: Trestno-právna zodpovednosť mladistvých v oblasti návykových látok
 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Január

 • prednáška na tému: Nelátkové závislosti (workoholizmus, gamblersto, shopinizmus…)

Február

 • história: drogy v dejinách ľudstva (EV)

Marec

 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky – beseda s kriminalistom

Apríl

 • príprava prednášok na tému :

Máj, jún

 • sociálno patologické javy na škole a spoločnostitvorba dotazníka
3.ročník

September

 • tvorba prezentácií na hodinách seminára z biológie

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR , zákony a vyhlášky

November, december

 • prednáška o zdravotných problémoch pri užívaní drog spojená s inštruktážou poskytnutia prvej pomoci človeku pod vplyvom drogy v spolupráci s SČK
 • účasť na súdnom pojednávaní s obvinenými s drogovej trestnej činnosti

Január

 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Február

 • tvorba prezentácií na hodinách seminára z biológie – téma: sociopatologické javy

Marec

 • spolupráca s PPSP – voľba aktuálnych prednášok

Apríl

 • beseda s kriminalistom – drogy a zákony

Máj, jún

 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia
4.ročník

September

 • beseda so psychológom na tému: Učenie a drogy

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

November, december

 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Január

 • tvorba prezentácií na tému drogy alebo život na seminároch biológie

Február

 • kriminalita mládeže – prednáška

Marec

 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

Apríl

 • stresové faktory a ich odbúravanie beseda

Máj

 • učenie a povzbudzujúce prostriedky

Základné činnosti koordinátora drogovej prevencie

V spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu:

 • plní úlohu školského poradcu v otázkach drogovej prevencie,
 • analyzuje a monitoruje situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy,
 • všíma si žiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou,
 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov,
 • spolupracuje s výchovným poradcom v škole, so zdravotníckymi a sociálnymi, metodickými a vzdelávacími inštitúciami.

About vychpor

vychpgljs456
Permalink

Comments are closed.