Oznam

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods.5 a ods.9 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

  1. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka s.č.900, p.č.80, LV č.5538, na ulici Pohraničná 10, k.ú. Komárno, o výmere 19,80 m², miestnosť č.7 na prízemí budovy.
  2. Účel nájmu: zriadenie školského bufetu
    Doba nájmu: doba neurčitá
    Cena nájmu minimálne vo výške: 25€/ m² ročne
  3. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle §9a ods.6 a 7 zák.č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
  4. Termín obhliadky: 30. júl 2019 od 9.00 do 11.00 hod.
  5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a sortiment predaja.

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 7.8.2019 do 12.00 hod. na adresu:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka, Pohraničná 10, 945 52 Komárno v označenej obálke: „NÁJOM-neotvárať“

Bližšie informácie na tel.č. 0908 588866
Kontaktná osoba: Mgr. Mariana Dubranová

Dátum zverejnenia: 23.7.2019

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 7.8.2019 do 12.00 hod.

Permalink

Comments are closed.