Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzhľadom na pretrvávajúci stav a súčasnú situáciu na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa vyučovanie naďalej uskutočňuje dištančnou formou.

 1. V súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR a po prejednaní v pedagogickej rade, riaditeľ školy rozhodol o hodnotení prospechu žiakov v 2.polroku šk.roka 2019/2020 nasledovne:
  • prospech bude hodnotený známkou v predmetoch: SJL, ANJ, NEJ, ŠPJ, DEJ, UAK, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, SSJ, KAJ, MVZ, SED, SPS, SEB, SEC, SEM, SEF, SEG, OBN (len v 4-ročnom štúdiu), INF (len v 4-ročnom štúdiu a KV)
  • prospech nebude hodnotený v predmetoch:
   • OBN, INF – v príme až v kvarte 8-roč.štúdia
   • ETV, AMA, SPV, HUV, VYV, TŠV, LCC, NAV – vo všetkých ročníkoch
 2. Exkurzie a ďalšie plánované mimoškolské aktivity a podujatia sa v tomto školskom roku neuskutočnia. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sme zálohy zaplatené poskytovateľom služieb (ubytovanie, stravovanie, vstupy…) vymohli späť. Následne bude zaplatená záloha vrátená žiakom.
 3. Žiadame rodičov žiakov, aby pozastavili platby za obedy v školskej jedálni. Vyúčtovanie stravovania v školskej jedálni bude vykonané najneskôr do 10.7.2020. Preplatok bude vrátený na účet platiteľa.

 

17.4.2020

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.