Nástup žiakov do školy dňa 22.6.2020

Vážení rodičia!

Rozhodnutím ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 budú od 22.6. do konca školského roka otvorené aj stredné školy.

Uvedené rozhodnutie ministra školstva vítame a tešíme sa na stretnutie s Vašimi deťmi.

Považujeme za dôležité, aby sa naši žiaci v tomto termíne zúčastnili na vyučovaní z viacerých dôvodov:

 1. Po dlhej odluke bude určite pre každého prospešné stretnutie so spolužiakmi v kolektíve triedy.
 2. Počas týchto dní plánujeme opakovanie prebratého učiva. Nebude preverovanie vedomostí v žiadnej forme. Žiaci nemusia mať obavy zo skúšania ani z písomných prác.
 3. Vyučovanie bude realizované do veľkej miery formou diskusií s triednym učiteľom a jednotlivými vyučujúcimi.
 4. V týchto dňoch uskutočníme odovzdávanie učebníc a preberanie učebníc na nasledujúci školský rok. Toto bude musieť urobiť každý žiak v čase na to určenom. S harmonogramom odovzdávania učebníc budú žiaci oboznámení v deň nástupu do školy.
 5. Žiaci si koncom školského roka musia zo školy zobrať všetky osobné veci.
 6. Dňa 30.júna sa v jednotlivých triedach uskutoční vyhodnotenie uplynulého školského roka a odovzdávanie vysvedčení.

Ďalšie informácie.

 1. V škole sú a aj počas nástupu žiakov budú dodržiavané aktuálne hygienické opatrenia. Nosenie rúšok nie je povinné, je na dobrovoľnej báze.
 2. Od nástupu do školy (22.6.2020) bude poskytované žiakom stravovanie v školskej jedálni.
  Žiaci, ktorí sú v tomto školskom roku prihlásení na obedy a nastúpia do školy, budú mať obedy automaticky. Ak sa takíto žiaci nebudú chcieť stravovať, musia sa z obedov odhlásiť.
  Žiaci, ktorí nenastúpia do školy sa nebudú môcť v tomto období stravovať v školskej jedálni.
 3. V prípade, ak sa Vaše dieťa zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov v uvedenom období nezúčastní vyučovania, všetky potrebné záležitosti dohodnite s triednym učiteľom. (Je nevyhnutné, aby boli odovzdané a prevzaté učebnice, zobraté osobné veci zo školy a prevzaté vysvedčenie.)

Žiadam všetkých zákonných zástupcov našich žiakov, aby najneskôr do stredy 17.júna do 12.00 hod. záväzne oznámili triednym učiteľom (cez Edu Page alebo e-mailom), či ich dieťa od 22.júna nastúpi alebo nenastúpi do školy.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sme Vám naďalej k dispozícii. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na vedenie školy alebo triednych učiteľov.

Za pochopenie ďakujem.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.