Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

Vážení rodičia,

po prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je povinný zákonný zástupca žiaka predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.

Permalink

Comments are closed.