Oznam pre študentov KV, SX a 1.-4. roč. štvorročného štúdia

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s opatreniami MŠVVaŠ platnými od 12.10.2020 upresňujem podmienky a pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov nášho gymnázia.

Dištančné vzdelávanie bude realizované podľa platného rozvrhu hodín. Všetci žiaci sú povinní zúčastniť sa tohto vzdelávania a sledovať informácie na EduPage, ktoré budú pravidelne dostávať od svojich vyučujúcich.

Na každej online vyučovacej hodine bude kontrolovaná prítomnosť žiaka a evidencia neúčasti bude zaznamenávaná v elektronickej triednej knihe. Neúčasť žiaka (z vážnych dôvodov) na online vyučovacej hodine musí ospravedlniť zákonný zástupca žiaka (elektronicky) tak ako počas riadneho vyučovania.

Predpokladáme, že dištančné vyučovanie bude trvať dlhšiu dobu, preto súčasťou online vyučovania bude aj preverovanie vedomostí. Prosíme preto rodičov, aby boli v tejto situácii nápomocní, vytvorili pre svoje deti v domácom prostredí čo najlepšie podmienky a zabezpečili ich účasť na tejto forme vzdelávania.

Ďalej Vás prosíme, aby ste aj Vy rodičia pravidelne sledovali EduPage, kde Vás v prípade potreby budú kontaktovať vyučujúci. Podobne aj Vy neváhajte kontaktovať vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

Milí žiaci,

Toto obdobie bude nepochybne aj pre Vás náročné. Veľa času budete tráviť pri počítači. Preto nezabúdajte na pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Je to veľmi dôležité pre udržanie Vášho fyzického aj psychického zdravia.

Veríme, že spoločným úsilím aj toto náročné obdobie úspešne zvládneme.

13.10.2020

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.