Aktualizované opatrenia platné od 26.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s nariadením Vlády SR a opatreniami MŠVVaŠ SR platnými od 26.10.2020 upresňujem podmienky a pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov nášho gymnázia.

Tieto pravidlá sú platné pre všetkých žiakov 4-ročného a 8-ročného štúdia od 26.10. do odvolania.

Od uvedeného dátumu budú aj žiaci tried príma, sekunda, tercia a kvarta 8-ročného štúdia vzdelávaní dištančne.

V triedach 4-ročného štúdia dištančné vzdelávanie pokračuje tak ako doteraz.

Dištančné vzdelávanie bude realizované podľa aktuálneho platného rozvrhu hodín. Všetci žiaci sú povinní zúčastniť sa tohto vzdelávania a sledovať informácie na EduPage, ktoré budú pravidelne dostávať od svojich vyučujúcich.

Na každej online vyučovacej hodine bude kontrolovaná prítomnosť žiaka a evidencia neúčasti bude zaznamenávaná v elektronickej triednej knihe. Neúčasť žiaka (z vážnych dôvodov) na online vyučovacej hodine musí ospravedlniť zákonný zástupca žiaka (elektronicky) tak ako počas riadneho vyučovania. Žiak musí byť prítomný na online hodine počas celej doby jej trvania.

Dištančné vyučovanie bude trvať dlhšiu dobu (minimálne do konca novembra), preto súčasťou online vyučovania je preverovanie vedomostí. Prosíme preto rodičov, aby boli v tejto situácii nápomocní, vytvorili pre svoje deti v domácom prostredí čo najlepšie podmienky a zabezpečili ich účasť na tejto forme vzdelávania. Pre dosiahnutie stanovených cieľov a kvality vzdelávania je nevyhnutné, aby bol žiak na online hodinách pripojený obrazom aj zvukom.

Ďalej Vás prosíme, aby ste aj Vy rodičia pravidelne sledovali EduPage, kde Vás v prípade potreby budú kontaktovať vyučujúci. Podobne aj Vy neváhajte kontaktovať vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

Milí žiaci,

Toto obdobie je nepochybne aj pre Vás náročné. Veľa času budete tráviť pri počítači. Preto nezabúdajte na pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Je to veľmi dôležité pre udržanie Vášho fyzického aj psychického zdravia.

Veríme, že spoločným úsilím aj toto náročné obdobie úspešne zvládneme.

23.10.2020

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.