Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre šk.rok 2021/22
4-ročné a 8-ročné štúdium

Informácie pre uchádzačov a ich zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milí žiaci!

Podľa doterajších informácií sa budú konať prijímacie skúšky prezenčne v termínoch:

3. mája 2021 (1. termín)
10. mája 2021 (2. termín)

Pred vstupom do budovy školy musí žiak predložiť:

  1. Pozvánku na prijímaciu skúšku.
  2. Potvrdenie žiaka o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke z testovania.
  3. Potvrdenie jedného zákonného zástupcu žiaka o negatívnom teste na COVID-19 nie staršie ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke z testovania.
  4. Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie (tlačivo je prílohou pozvánky).

Bez predloženia uvedených dokladov uchádzač nemôže byť vpustený do budovy školy a nemôže konať prijímacie skúšky. Vstup zákonných zástupcov žiakov do budovy školy nie je povolený.

Všetkým uchádzačom o štúdium bude dňa 23.4.2021 zaslaná písomná pozvánka poštou doporučene na adresu zákonného zástupcu žiaka. V pozvánke budú uvedené ďalšie informácie k prijímacím skúškam.

Ak by niekomu z uchádzačov nebola pozvánka doručená do 28.4.2021 (streda), prosím kontaktujte vedenie školy telefonicky 035/7731 316, 0905 583777 alebo e-mailom slovgym@gljs.sk.

22.4.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.