Prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci!

Srdečne očakávame našich žiakov zajtra ráno v škole (utorok 4.5.). Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie je odovzdanie čestného vyhlásenia. Vzťahuje sa to na všetkých žiakov školy.
Zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov prosíme vyplniť vyhlásenie č.1.
Plnoletí žiaci vyplnia vyhlásenie č.2.
Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie odovzdajú žiaci o 8.00 hod. triednemu učiteľovi na triednickej hodine.

Ďakujem a prajem všetkým pekný deň.

3.5.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.