Opatrenia v šk. roku 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s platnou legislatívou a školským semaforom Vám zasielam informácie o platných opatreniach počas prezenčného vyučovania od 2. septembra 2021.

 1. Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 na školskom dvore. Žiaci sa dostavia do svojich tried o 8.15 hod. a počkajú na príchod triedneho učiteľa.
 2. Ostatné dni bude vyučovanie podľa rozvrhu bez obmedzení.
 3. Žiak pri prvom nástupe do školy predloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
 4. Žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas vyučovania vo vnútorných priestoroch.
 5. Všetky hygienické opatrenia budú zo strany školy vykonávané v súlade s platnou legislatívou.
 6. Denne bude pri vstupe do budovy školy vykonávaný ranný filter zamestnancov a žiakov – meranie teploty a dezinfekcia rúk.
 7. Vstup cudzím osobám do školy (vrátane rodičov) je možný len s povolením riaditeľa a predložením „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“, príloha č.1.
 8. Stravovanie žiakov v školskej jedálni bude zabezpečené obvyklým spôsobom za dodržania všetkých stanovených opatrení.

Povinnosti rodičov

 1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy ( prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).
 2. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
 4. Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1). V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 5. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
 6. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásiť karanténu škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
 7. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade musí dôjsť k prerušeniu vyučovania v triede, ktorú žiak navštevuje a žiaci idú do 14-dňovej karantény.

Odporúčania pre rodičov

 1. Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (v prípade, ak žiak spĺňa podmienky) Príloha č.2. Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.
 2. Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl.

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom počas školského roka vyplývajú rodičom a žiakom nasledovné povinnosti:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
  2. Rodič je povinný kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
  3. Rodič môže aj priamo kontaktovať miestne príslušný RÚVZ tel.č. 0911 305 651 a prostredníctvom tohto úradu sa prihlásiť na PCR testovanie, pretože pozitivita, t.j. ochorenie na COVID-19 musia byť potvrdené.
  4. Rodič je povinný oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Následne oznámi škole potvrdenie alebo nepotvrdenie ochorenia žiaka na COVID-19, aby v prípade potvrdenia mohla škola pristúpiť k ďalším opatreniam.

V prípade legislatívnych zmien Vás budeme informovať.

30.8.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.