Informácie o 8 r. štúdiu

Informácie o 8-ročnom štúdiu

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2022/2023 otvárame triedu príma osemročného štúdia.

Novinkou osemročného štúdia je okrem posilneného vyučovania cudzích jazykov aj vyučovanie spoločenskej výchovy. Cieľom tohto predmetu je lepšie zvládnutie hovoreného slova, naučenie sa kultivovanému prejavu a zvládnutie prejavu na verejnosti.

Formou diferenciácie vyučovania v rámci tohto predmetu pre deti s umeleckými ambíciami je venovaná pozornosť aj dramatickej výchove. Žiaci sa na týchto hodinách hravou formou oboznamujú so základnými technikami javiskového pohybu a javiskovej reči, umeniu improvizovať. Všetko sa deje pod dohľadom odborníkov, ktorí stáli pri zrode muzikálov Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej či Snehulienka. Boli to práve oni, zásluhou ktorých naši študenti zožali veľký úspech a absolvovali mnoho predstavení aj za hranicami nášho mesta a Nitrianskeho kraja. Každoročným výsledkom tejto práce detí a ich učiteľov je aj prezentácia na verejnosti.

Žiaci, ktorí sú naopak orientovaní na prírodné vedy, majú možnosť venovať sa svojmu zameraniu a záľubám formou voliteľných predmetov vo vyšších ročníkoch.

Ak máte dieťa v tomto veku – žiaka 5.ročníka a chce počas 8 rokov v škole zažiť, skúsiť a naučiť sa aj trochu viac, neváhajte a prihláste ho na našu školu.

Prijímacie skúšky:

Na 8-ročné štúdium sa konajú prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Pri prijímaní na štúdium zohľadňujeme aj študijné výsledky zo základnej školy a umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach.

Čo chce škola povedať verejnosti a výhody štúdia na gymnáziu:

Trendom dnešnej doby je vysokoškolské vzdelanie. Gymnázium ako jediná stredná škola ponúka univerzálnu prípravu na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole. Vysokých škôl je síce veľa a dnes  nie je až taký veľký problém sa na ne dostať, ale treba si  uvedomiť skutočnosť, že náročnejšie je na vysokej škole zotrvať a úspešne ju ukončiť. Vzdelanie v gymnáziu je všeobecné, a tým sa oddiali obdobie voľby špecializácie. Nie každý 15-ročný študent sa dokáže rozhodnúť, či v budúcnosti chce byť lekárom alebo ekonómom. Gymnázium ako jediná stredná škola ho vie pripraviť na štúdium akejkoľvek profesie.

Aké je súčasné gymnaziálne štúdium?

Častým argumentom mnohých rodičov a ich detí, prečo nechcú študovať na gymnáziu, je preťaženosť, vyplývajúca z učenia sa všetkých predmetov. V súčasnosti to už nie je tak. Podľa nového školského zákona má škola vlastný školský vzdelávací program, ktorý ponúka študentom viac hodín voliteľných predmetov. Tieto si žiaci volia podľa vlastného záujmu a svojej budúcej špecializácie. V sexte sú to 2 hodiny týždenne, v septime 4 hodiny a v oktáve už 8 hodín. Okrem týchto voliteľných predmetov sú povinné predmety, ktoré nadväzujú na učivo základnej školy. Žiaci sa učia 2 cudzie jazyky, v štvorhodinovej a trojhodinovej týždennej dotácii. Všetci sa učia anglický jazyk a druhý cudzí jazyk si môžu vybrať nemecký alebo španielsky. Informatika sa vyučuje v siedmich ročníkoch. V záverečnom ročníku sa učí len slovenský jazyk, cudzie jazyky, matematika, telesná a športová výchova, občianska náuka a voliteľné predmety, ktoré si žiak vybral.

Vybavenosť našej školy

Naša škola sídli v historickej budove, od ktorej sa odvíja jej špecifická atmosféra. Škola je vo všetkých oblastiach veľmi dobre vybavená. Okrem klasických učební máme odborné učebne, telocvičňu, fitnes centrum a sálu s desiatimi trampolínami. Z odborných učební sú to moderné a na vysokej úrovni zariadené jazykové učebne, učebňa chémie, chemické laboratórium, učebňa biológie a učebne informatiky. Plne vybavená multimediálna učebňa je využívaná na výuku všetkých predmetov. Súčasťou školy je aj park a športový areál, ktorého dominantou je multifunkčné ihrisko pokryté umelým trávnikom a nová moderná telocvičňa. Prevádzkujeme  školskú jedáleň, v ktorej ponúkame chutné obedy. Obedová prestávka je po štvrtej vyučovacej hodine a trvá 35 minút.

Ďalšie ponuky a aktivity

Okrem už spomínaného všeobecného vzdelávania poskytuje naša škola žiakom možnosť ďalších aktivít a ďalšieho vzdelávania formou krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách. Mimoriadne atraktívnym je napr. dramatický krúžok, v ktorom žiaci našej školy realizujú zaujímavé kultúrne projekty. Sú to divadelné predstavenia a muzikály, ktorými sa prezentujú aj na verejnosti. Obľúbený je tanečný krúžok Slovenskí rebeli zameraný na folklór. V súčasnosti ponúkame 12 záujmových krúžkov v rôznych oblastiach. Aj formou krúžkovej činnosti sa venujeme talentovaným žiakom, ktorí dosahujú pekné výsledky aj na celoslovenskej úrovni.

Mimoriadne obľúbený je turistický kurz vo Vysokých Tatrách, ktorý každoročne organizujeme pre študentov 1.ročníka a lyžiarsky kurz pre študentov 2.ročníka.

Zárukou  kvality našej školy je nielen viac ako 75-ročná tradícia, ale aj výborní pedagógovia a vynikajúce podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne otvorilo bránu do sveta vzdelania takým osobnostiam, ako sú majster sveta, Európy a olympijský medailista Juraj Bača, speváci Hana Hegerová, Igor Šebo, Jozef Ciller – člen skupiny Lojzo, herci Viktor Horján, Gabriela Ševčíková-Dolná a mnohým ďalším velikánom kultúrneho či športového diania.

Comments are closed.