Dôležité oznamy

Prijímacie konanie do 8-ročného štúdia

Prijímacie skúšky na štúdium do 1. ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu sa budú konať v dňoch 15. a 18. júna 2020. Riaditeľ školy pošle zákonným zástupcom uchádzačov písomnú pozvánku najneskôr do 3. júna 2020.

V prípade potreby poskytneme ďalšie informácie telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia

Prijímacie konanie

Kritériá a podmienky na prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne pre školský rok 2020/2021 v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR

1. Prijímacie konanie v 1.termíne

Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Dĺžka štúdia: 4 roky
Plánovaný počet tried: 2
Plánovaný počet žiakov: 54

Čítať ďalej…

Ukončovanie štúdia

Rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii pri ukončovaní štúdia v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23.4.2020:

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzhľadom na pretrvávajúci stav a súčasnú situáciu na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa vyučovanie naďalej uskutočňuje dištančnou formou.

  1. V súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR a po prejednaní v pedagogickej rade, riaditeľ školy rozhodol o hodnotení prospechu žiakov v 2.polroku šk.roka 2019/2020 nasledovne:
    • prospech bude hodnotený známkou v predmetoch: SJL, ANJ, NEJ, ŠPJ, DEJ, UAK, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, SSJ, KAJ, MVZ, SED, SPS, SEB, SEC, SEM, SEF, SEG, OBN (len v 4-ročnom štúdiu), INF (len v 4-ročnom štúdiu a KV) Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2019/20

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2019/20

Triedy

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/20

Rozvrh