Aktuality

Oznam

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods.5 a ods.9 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2018/19

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2018/19

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2018/19

Triedy