Dôležité oznamy

Ukončenie školského roka

Vážení rodičia!

Dovoľte mi niekoľko slov pri príležitosti ukončenia školského roka 2019/2020.

Keď sme sa s našimi žiakmi – Vašimi deťmi lúčili dňa 13.marca 2020 so slovami, že o dva týždne sa opäť stretneme v škole, nepochybovali sme o tom, že to tak aj bude.

Dnes všetci vieme aká je realita. Čítať ďalej…

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov do 8-ročného štúdia po 15.6.2020

Čítať ďalej…

Štvrtáci odišli – Tešíme sa na prvákov a prímanov

V piatok 29.mája 2020 si naši maturanti, študenti tried IV.A, IV.B prevzali z rúk svojich triednych učiteliek maturitné vysvedčenia.

Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v skupinách za prítomnosti vedenia školy.

Riaditeľ školy ocenil, tak ako sme zvyknutí, najlepších študentov.

Čítať ďalej…

Prijímacie konanie do 8-ročného štúdia

Prijímacie skúšky na štúdium do 1. ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu sa budú konať v dňoch 15. a 18. júna 2020. Riaditeľ školy pošle zákonným zástupcom uchádzačov písomnú pozvánku najneskôr do 3. júna 2020.

V prípade potreby poskytneme ďalšie informácie telefonicky alebo e-mailom.

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia

Prijímacie konanie

Kritériá a podmienky na prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne pre školský rok 2020/2021 v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR

1. Prijímacie konanie v 1.termíne

Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Dĺžka štúdia: 4 roky
Plánovaný počet tried: 2
Plánovaný počet žiakov: 54

Čítať ďalej…

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzhľadom na pretrvávajúci stav a súčasnú situáciu na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa vyučovanie naďalej uskutočňuje dištančnou formou.

  1. V súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR a po prejednaní v pedagogickej rade, riaditeľ školy rozhodol o hodnotení prospechu žiakov v 2.polroku šk.roka 2019/2020 nasledovne:
    • prospech bude hodnotený známkou v predmetoch: SJL, ANJ, NEJ, ŠPJ, DEJ, UAK, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, SSJ, KAJ, MVZ, SED, SPS, SEB, SEC, SEM, SEF, SEG, OBN (len v 4-ročnom štúdiu), INF (len v 4-ročnom štúdiu a KV) Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Čítať ďalej…