Prijímacie konanie

V školskom roku 2018/2019 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 24

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2018. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu školu do 19. júna 2018 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako je plánovaný počet žiakov. Termín podania prihlášky platí pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium.

V súlade s § 65 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) musia od 1.1.2013 uchádzači na stredné školy (odbory, ktoré končia maturitnou skúškou) konať prijímacie skúšky. Táto novela uvedeného zákona sa vzťahuje aj na gymnáziá.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať:

1. termín – 14. máj 2018
2. termín – 17. máj 2018

Uchádzačov o štúdium pozve riaditeľ gymnázia na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom skúšky.

Podrobnosti o prijímaní uchádzačov (prijatie bez konania prijímacej skúšky) sú uvedené v kritériách pre prijímanie na štúdium.

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia

Download (PDF, 286.79KB)

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka 8-ročného štúdia

Download (PDF, 212.94KB)

Comments are closed.