Prijímacie konanie

Kritériá a podmienky na prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne pre školský rok 2021/2022 v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR

V školskom roku 2021/2022 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 56
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 20

Podrobnosti o prijímaní uchádzačov sú uvedené v kritériách pre prijímanie na štúdium.

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 4-ročného štúdia

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia

Na štúdium do 1.ročníka 8-ročného štúdia budú prijatí uchádzači na základe študijných výsledkov, ktoré dosiahli v 5.ročníku ZŠ, na základe výsledkov, ktoré dosiahli v predmetových olympiádach a v súťažiach v 4.a 5.ročníku ZŠ a na základe výsledkov prijímacích skúšok. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka prihlášku na tunajšiu školu do 17.júna 2019 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako 22 uchádzačov a riaditeľ školy rozhodne, že sa na škole budú robiť prijímacie skúšky v ďalšom termíne.

Comments are closed.