2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Verím, že sa rozhodnete takto podporiť našu školu a neodradí Vás ani nasledujúci postup:

A. Ak si daňové priznanie podávate sami ako fyzická osoba alebo právnická osoba

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je súčasťou tlačiva „Daňové priznanie k dani z príjmov“.

  1. Ak ste fyzická osoba, VIII. oddiel (FO, typ A) alebo XII. oddiel (FO, typ B)
  2. Ak ste právnická osoba, VI. časť

Údaje o prijímateľovi, ktoré k tomu potrebujete sú nasledovné:

IČO: 37862219 Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka
Sídlo:
Ulica: Pohraničná Číslo: 900/10
PSČ: 945 01 Obec: Komárno

B. Ak Vám ročné zúčtovanie preddavkov vykonáva zamestnávateľ

  1. Požiadate prosím Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, ktoré máte priložené.
  2. Čitateľne vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“, ktoré máte tiež priložené.
  3. Tieto 2 tlačivá doručte prosím najneskôr do 30.apríla 2021 na miestne príslušný daňový úrad (podľa trvalého bydliska). Je možné, že z dôvodu pandémie bude tento termín predĺžený.

Za Vaše kladné rozhodnutie a ochotu pomôcť, Vám za všetkých žiakov a pedagógov školy ďakujem.

S pozdravom

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Comments are closed.