Informatika

Vyučujúci informatiky

  • Mgr. Jozef Dolinský
  • Mgr. Jaroslav Ježo
  • Mgr. Ivica Gyurcsovicsová

Na našej škole sa vyučuje informatika:

  • Povinný predmet – 1. ročník a Kvinta – 2 hodiny/ týždeň
  • Povinný predmet – 2. a 3. ročník 1 hodina/ týždeň
  • Povinný predmet – 2. a 3. ročník osemročneho gymnázia (II.G, III.G) 1 hodina/ týždeň
  • Voliteľný predmet – Webdizajn v 2. ročníku 2 hodiny/ týždeň
  • Voliteľný predmet – 3., 4. ročník, Septima, Oktáva

Maturita z informatiky

Z informatiky je možné vykonať aj maturitnú skúšku. Vhodným doplnkom k základnému učivu informatiky sú práve voliteľné predmety z informatiky v 2. 3. a 4. ročníku, ako aj záujmové krúžky so zameraním na informačné technológie. Počas maturitnej skúšky má študent počas prípravy a aj počas odpovede k dispozícií počítač s pripojením na internet, a ak to vyžaduje maturitné zadanie, tak samozrejme aj ďalší hardvér, ako je tlačiareň, skener alebo projektor.

Obsah predmetu

Obsahom učiva informatiky v 1.ročníku a v Kvinte je zoznámenie sa žiakov so spracovaním textu, obrazu, spôsobmi komunikácie pomocou počítača, získajú základy využívania internetu, naučia sa naprogramovať jednoduché programy a v neposlednom rade využívať informačné technológie vo všetkých oblastiach práce, denného života. Študenti majú možnosť zoznámiť sa s mutimédiámi (video, zvuk na PC). Každý žiak môže mať vlastnú e-mailovú adresu, a internet môže využívať aj v popoludňajších a mimovyučovacích hodinách.

Počas 2. ročníka si študenti utvrdia a rozšíria svoje kompetencie hlavne v oblasti kancelárskych aplikácií, pri práci s textom a tabuľkami. Patričnú pozornosť venujeme pri výuke aj ochrane počitačov pred vírusmi a samozrejme sa venujeme aj novým zaujímavým informačným technologiám, ktoré ešte nie sú v praxi úplne bežné

Povinná informatika v 3. ročníku je zameraná najmä na komunikáciu a s ňou súuvisiacu problematiku počíitačových sietí, ich topológií a stavbe. Venujeme sa aj jednotlivým komunikačným službám akými sú e-mail, web, ftp, ICQ, Skype, Internet banking, elektronický podpis a hlavne bezpečnej komunikácií prostredníctvom internetu. V modernej dobe sa snažíime našich študentov pripraviť na vysokoškolské štúdium, kde sa práca prostredníctvom E-learningu stala každodennou, preto našim študentom poskytujeme základy používanie e-learningového systému Moodle. Študenti sa oboznáamia aj so spracovaním zvuku a tvorbou hudby, teda využitím počítača aj ako mediálneho centra v domáacnosti. K počítačom od počiatku patrí aj programovanie. Študenti 3. ročníka si preto ešte viac rozšíria svoje kompetencie z programovania, nadobudnuté už v 1. ročníku.

V 3., 4. roč. resp. Septime a Oktáve sa žiaci na voliteľnom predmete podrobnejšie zoznamujú so všetkými problémami s ktorými sa stretli v 1., 2. a 3. ročníku, ale dôraz sa kladie už nie len na úroveň používateľa, ale aby sa študenti dokázali v danej oblasti orientovať, aby tvorivo využívali informačné technológie, a aby zvládli aj princípy tvorby jednoduchých programov.

Technické vybavenie

Ku kvalite vyučovania informatiky je najdôležitejším prostriedkom práve vybavenie učební výpočtovou technikou. Môžeme povedať, že vyučujeme informatiku na úrovni s dobou. Máme vybudované 3 učebne informatiky, zapojené v lokálnej sieti, samozrejmosťou je prepojenie učební, vybavené sú počítačmi radu Pentium, OS Windows XP/Vista, pripojenie k sieti Internet optickým káblom rýchlosťou 100 Mb/s, prevádzkujeme vlastný WWW a mail server. Ak má ale niekto hlbší záujem o iné operačné systémy, akými sú napr. Linux, Mac OS, samozrejme, že sú k dispozícii a v rámci krúžkov je možné venovať sa aj tejto problematike.

Pravidlá používania učebne

Počítačová učebňa je určená všetkým študentom a zamestnancom školy za účelom výučby. Aby bolo možné zabezpečiť spoľahlivú prevádzku učebne, je potrebné dodržiavať pravidlá používania učebne a jej počítačov.

Infovek

Zapojili sme sa aj do projektu INFOVEK zameraného na skvalitnenie technického vybavenia a úrovne vyučovania informatiky. Vďaka projektu INFOVEK máme od školského roku 1999/2000 k dispozícií vysoko výkonné počítače, s vynikajúcimi periférnymi zariadeniami ako sú skener, tablet a samozrejme tlačiareň. Úroveň výuky informatiky, sa tým veľmi pozdvihla a aj záujem študentov o túto oblasť vysoko stúpol. Pevne veríme, že dobrá spolupráca s projektom INFOVEK bude aj naďalej prinášať kvalitnú výuku informatiky pre študentov našej školy.

Free WiFi

Od 1. septembra 2015 je naša WiFi sieť prístupná pre všetkých študentov našej školy. Študenti používajú WiFi sieť oddelenú od WiFi siete pre učiteľov. Rýchlosť vnútornej časti siete je 1 Gbps, a do internetu je pripojená rýchlosťou 100 Mbps

Súťaže z programovania

Programátori si každoročne môžu overiť svoje schopnosti v programátorských súťažiach akými sú:

ZENIT v programovaní

ZENIT Web

Olympiáda v informatike

iBobor

Korešpondenčný seminár z programovania

ZENIT v programovaní 2016 školské kolo

Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutočnilo dňa 19. októbra 2016 v rámci celoeurópskeho týždňa programovania CodeWeek a Šulekových dní na našej škole.

Vyhodnotenie školského kola:

1. Martina Ďurčová   IV.B

2. Simona Oravecová   IV.B

3. Matúš Čavojský  IV.B

ZENIT v programovaní 2012 školské kolo

6. novembra sa zišli naši nádejní maturanti z informatiky, aby si zmerali svoje schpnosti z programovania. Účasť na tomto ročníku bola viac ako výborná, zišlo sa tu 12 nádejných programátorov, avšak do krajského kola môžu postúpiť len dvaja. Súťaž začala od 8:00 a trvala 4 hodiny, počas ktorých študenti riešili zadanie, ktoré je tiež na našej stránke. Kto si chce overiť svoje schopnosti z programovania v jazyku PASCAL, alebo C ++, môže si pozrieť zadania na našej stránke. Najlepší dvaja postúpili do krajského kola. Ostatní zúčastnení skončili s rovnakým počtom bodov na 3. mieste. Ale všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za snahu vytvoriť niečo viac, ako len svoje školské povinnosti. Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutočnilo na SPŠ, Ul. Františka Hečku 25 v Leviciach dňa 6. decembra 2012, kde naši študenti skočili v tvrdej konkurencií na 11. a 18. mieste.

Odborná učebňa informatiky

 

Permalink

Comments are closed.