Aktuality

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne prijme do pracovného pomeru učiteľa
s aprobáciou matematika a informatika s nástupom od 1.9.2015.
Informácie na tel.č. 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk.

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2014/15

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2014/2015

Triedy