Maturita z matematiky

Podľa VYHLÁŠKY č.318 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách (plné znenie)

Formy maturitnej skúšky:

Maturitná skúška z matematiky je bez výberu úrovne. Skladá sa z externej časti, ktorá trvá 120 minút a z internej časti, ktorú tvorí ústna odpoveď. Na jej prípravu má žiak 20 minút a na odpoveď tiež 20 minút. Maturitné zadanie Každé zadanie sa skladá z troch úloh. Charakteristika úloh maturitných zadaní:

Úloha č. 1 – Žiak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich príklady a kontrapríklady, sformuluje ich vlastnosti a súvislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na postup riešenia príslušnej úlohy s rôznymi alternatívami. Doplňujúce otázky budú zamerané na alternatívy pri iných číselných zadaniach.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

10 % až 20 % základy matematiky,

20 % až 40 % funkcie,

20 % až 40 % planimetria,

10 % až 20 % stereometria,

8 % až 16 % kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.

Úlohy maturitných zadaní nemôžu byť z jedného tematického okruhu.

Všeobecné pomôcky:

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky,
kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

Hodnotenie:

Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec z = (z1 + 2*z2 + 2*z3) / 5 pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Testy z roku 2009

Test z matematiky stiahni test
Kľúč správnych odpovedí stiahni kľúč

Permalink

Comments are closed.