Fyzika

Vyučujúci

  • Mgr. Jozef Dolinský
  • Mgr. Jaroslav Ježo
  • Mgr. Ivica Gyurcsovicsová

Výuka

Fyzika je súčasťou výuky na každej strednej škole všeobecného zamerania. Povinná výučba je sústredená do prvých troch ročníkov štúdia v štvorročnom gymnáziu, v osemročnom gymnáziu je to 7 ročníkov, počnúc Primou a končiac Oktávou. Okrem povinnej výučby majú žiaci možnosť absolvovať voliteľný predmet seminár z fyziky v treťom a štvrtom ročníku (resp. septime a oktáve).

Naša škola má na výuku fyziky vhodné podmienky, pretože máme vybudovaný komplex pozostávajúci z fyzikálnej posluchárne, laboratória a kabinetu fyziky, všetko vedľa seba. Takto aj pri teoretickom vysvetľovaní učiva, je možné predviesť pokusy, pretože všetky pomôcky sú “pri ruke” v kabinete. Poslucháreň je vybavená modernou videotechnikou, ktorú vo výuke často využívame. Dobrou spoluprácou so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, sa nám podarilo získať niekoľko zaujímavých odborných filmov s astronomickou tematikou. Laboratórium je vybavené elektroinštaláciou s bezpečným napätím pre pokusy z elektriny, plynom a samozrejme vodou. Okrem toho sa v kabinete fyziky nachádza aj miniknižnica s odbornou literatúrou z oblasti fyziky a matematiky.

Maturita z fyziky

Z fyziky je možné vykonať aj maturitnú skúšku, ktorá pozostáva z vyriešenia príkladu a teoretickej časti. Uchádzač o maturitnú skúšku z fyziky, nemusí absolvovať voliteľný predmet seminár z fyziky v treťom a štvrtom ročníku (resp. septime a oktáve) a k skúške môže pristúpiť ak úspešne zvládol učivo na predpísaných povinných hodinách fyziky, avšak väčšina študentov, ktorí majú záujem vykonať maturitnú skúšku z fyziky si zvolí seminár z fyziky, kde majú študenti možnosť a priestor na precvičenie a rozšírenie základných poznatkov z fyziky.

Virtuálna prehliadka Multimediálnej učebne

Prezrite si našu multimediálnu učebňu, v ktorej prebieha väčšina hodín fyziky,
a niekoľko zaujímavých fyzikálnych pokusov

Multimediálna učebňa

Magnetické indukčné čiary

Permalink

Comments are closed.