Telesná výchova

Učitelia telesnej a športovej výchovy (TŠV)

 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • Mgr. Judita Ódor Vargová
 • Mgr. Roland Farkaš – zodpovedný za predmet

Povinná telesná výchova

Telesná a športová výchova sa u nás vyučuje vo všetkých ročníkoch v rozsahu troch hodín týždenne.

Povinná TŠV zahrňuje v osnovách lyžiarsky kurz.

Ciele TŠV:

Členovia PK sa budú vo svojej činnosti zameriavať na:

 • cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie žiakov
 • rozvíjanie pohybovo nadaných žiakov
 • výchova zrelej osobnosti
 • zdôraznenie škodlivosti toxikománie, predovšetkým drogy
 • environmentálnu a ekologickú výchovu
Lyžiarsky kurz

Naša škola organizuje lyžiarsky kurz pre študentov 2.ročníka a tercie. Osvedčenou lokalitou našich kurzov je winter park Martinky. Termín LVVK je 2.2. do 7.2. 2019  , ubytovanie na hotely Martinské hole. Podrobnejšie informácie na www.martinky.sk

Cvičenie a kurz ochrany života a zdravia-OŽaZ.

Všetky ročníky povinne absolvujú účelové cvičenia ochrany života a zdravia.Jedno cvičenie ne jeseň a jedno na jar. Tieto cvičenia zahŕňajú:zdravotnú prípravu, nácvik streľby na nepohyblivý terč,hod granátom na cieľ,topografiu a určovanie azimutu,riešenie mimoriadnych udalostí,pohyb a pobyt v prírode,športovú prípravu.Žiaci 3.ročníka majú počas maturít 3 dňový kurz OŽaZ.

Mimoškolská TŠV.

V tomto školskom roku ponúka PK telesnej a športovej výchovy nasledovné krúžky pod odborným vedením:

Krúžok Vyučujúci Termín
Športové hry R. Farkaš pondelok,štvrtok 13:45-15:15

Náplň krúžku je zameraná na zdokonaľovanie pohybových činností a hlavne prípravu žiakov na okresné a krajské súťaže.Krúžok prebieha v mimovyučovacom čase v našej telocvični.

Športové aktivity na našej škole:

 

 1. Memoriál Eduarda Šeba v basketbale žiakov SŠ,ktorý organizujeme vrámci Dňa študentov.
 2. Medzinárodný volejbalový turnaj žiačok SŠ.
 3. VICTORIA CUP – futbalový turnaj žiačok SŠ v rámci Komárňanských dní

Športové úspechy našej školy

V rámci nitianskeho kraja sme sa spomedzi 94 SŠ umiestnili v šport. súťažiach v šk.roku 2015/16 na 2.mieste,v šk.rok 2016/17 na 3.mieste a v šk.roku 2017/18 na 4.mieste.Sú to fantastické úspechy.Blahoželáme a ďakujeme pekne všetkým zainteresovaným.

Galéria úspešných športovcov

 

Memoriál Eduarda Šeba v basketbale žiakov SŠ a Medzinárodný volejbalový turnaj žiačok SŠ šk.rok  2015/2016

 

Netradičná vyučovacia hodina na Mŕtvom ramene Váhu

 

Multifunkčné školské ihrisko

 

Cvičenie OČAP a OŽAZ ukážka výcviku psa

Permalink

Comments are closed.