Author Archives: vychpor

About vychpor

vychpgljs456

Kontakty – úradné hodiny

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Judita H a l l e r o v á

E-mail: slovgym@gljs.sk

telefón: 035/7731316

konzultačné hodiny: utorok 12,50 – 14,30

(v budove školy 2. poschodie vľavo, č. dverí 204)

Drogová prevencia

Cieľ prevencie:
 • predchádzať drogovým a sociálno-patologickým javom u študentov
Hlavné úlohy prevencie:
 • zdôrazniť význam primárnej prevencie
 • posilňovanie zdravého životného štýlu
 • posilňovať hodnotový systém u študentov
 • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja
 • budovanie schopnosti drogu odmietnuť
 • spolupracovať s rodičmi ako aj s pedagogicko-psychologickou poradňou

Plán práce v oblasti drogovej prevencie na školský rok 2018/2019

Osemročné gymnázium – nižšie ročníky :
Príma, Sekunda, Tercia

September

 • beseda so psychológom – téma: Legálne drogy a ich vplyv na človeka

Október

 • tvorba výtvarných prác – téma: Zdravý životný štýl, Stop fajčeniu, Stop drogám

November, december

 • premietanie filmov s protidrogovou tematikou s následná diskusia

Január

 • hodnotenie úrovne vedomostí o drogách formou dotazníka

Február

 • drogy v dejinách ľudstva – prednáška

Marec

 • beseda s kriminalistom : téma : drogy a zákony

Apríl

 • závislosti na počítačových hrách – beseda

Máj, jún

 • tvorba výtvarných prác – téma : Zdravý životný štýl , Stop fajčeniu , Stop drogám
Osemročné a štvorročné gymnázium – vyššie ročníky :
1.ročník

September

 • prednáška o účinkoch fajčenia a alkoholizmu na ľudský organizmus v spolupráci s odborníkmi z PPSP

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

November, december

 • nástenky v triedach a na chodbách, ktoré informujú o škodlivých účinkoch drog, fajčenia, nebezpečenstva AIDS

Január

 • premietanie videofilmov s protidrogovou tematikou a následné diskusie
 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Február

 • prednáška o účinkoch fajčenia a alkoholizmu na ľudský organizmus v spolupráci s odborníkmi z PPsP

Marec

 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

Apríl

 • tvorba dotazníka na tému sociopatologické javy na škole

Máj, jún

 • premietanie videofilmov s protidrogovou tematikou a následné diskusie – premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia
2.ročník

September

 • tvorba dotazníka monitorujúceho aktuálnu úroveň návyk. látok
 • vyhodnotenie dotazníka

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

November, december

 • prednáška na tému: Trestno-právna zodpovednosť mladistvých v oblasti návykových látok
 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Január

 • prednáška na tému: Nelátkové závislosti (workoholizmus, gamblersto, shopinizmus…)

Február

 • história: drogy v dejinách ľudstva (EV)

Marec

 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky – beseda s kriminalistom

Apríl

 • príprava prednášok na tému :

Máj, jún

 • sociálno patologické javy na škole a spoločnostitvorba dotazníka
3.ročník

September

 • tvorba prezentácií na hodinách seminára z biológie

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR , zákony a vyhlášky

November, december

 • prednáška o zdravotných problémoch pri užívaní drog spojená s inštruktážou poskytnutia prvej pomoci človeku pod vplyvom drogy v spolupráci s SČK
 • účasť na súdnom pojednávaní s obvinenými s drogovej trestnej činnosti

Január

 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Február

 • tvorba prezentácií na hodinách seminára z biológie – téma: sociopatologické javy

Marec

 • spolupráca s PPSP – voľba aktuálnych prednášok

Apríl

 • beseda s kriminalistom – drogy a zákony

Máj, jún

 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia
4.ročník

September

 • beseda so psychológom na tému: Učenie a drogy

Október

 • divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

November, december

 • premietanie videofilmu: Skok do raja, následná diskusia

Január

 • tvorba prezentácií na tému drogy alebo život na seminároch biológie

Február

 • kriminalita mládeže – prednáška

Marec

 • prehľad drogovej legislatívy v SR, zákony a vyhlášky

Apríl

 • stresové faktory a ich odbúravanie beseda

Máj

 • učenie a povzbudzujúce prostriedky

Základné činnosti koordinátora drogovej prevencie

V spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu:

 • plní úlohu školského poradcu v otázkach drogovej prevencie,
 • analyzuje a monitoruje situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy,
 • všíma si žiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou,
 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov,
 • spolupracuje s výchovným poradcom v škole, so zdravotníckymi a sociálnymi, metodickými a vzdelávacími inštitúciami.

Prevencia sociálno-patologických javov

Plán práce v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na školský rok 2019/2020

September

prima – kvinta, 1. – 4. ročník

pripomenutie výročia SNP a výročia založenia Ústavy SR

Zodp. : triedni učitelia

1. ročník, kvinta

návšteva synagógy v Komárne – pripomenutie Pamätného dňa holokaustu – výchova k náboženskej
tolerancii

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

2. ročník

prednáška na tému “Zneužívanie mladistvých”
školiteľ: pracovník z ROS Komárno

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

Október

2. ročník

účasť na cyklickej interaktívnej prednáške  na tému „Duševné zdravie na stredných školách”
školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

3. ročník

beseda s miestnym predstaviteľom verejnej správy – pripomenutie Európskeho týždňa miestnej demokracie
školiteľ: pracovník miestnej samosprávy

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

November

1. – 4. ročník, kvinta

nástenky k pamätným dňom: Svetový deň boja proti fašizmu, Deň boja za slobodu a demokraciu

Zodp.: triedni učitelia

1. ročník, kvinta

účasť na besede na tému “Šikanovanie mladistvých”
školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta

účasť na prednáške “O závislostiach a ich predchádzaní”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

December

tercia, kvarta

účasť na prednáške “Právne povedomie detí a mládeže”
školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, kvinta

nástenky k pamätnému dňu: Deň ľudských práv”

Zodp.: triedni učitelia

3., 4. ročník

školské kolo Olympiády ľudských práv – výchova k ľudským právam a slobodám

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, kvinta

zapojenie sa do kampane Červené stužky – ku Dňu boja proti AIDS

Zodp.: triedni učitelia

Január

2. ročník

účasť na cyklickej interaktívnej prednáške na tému „Duševné zdravie na stredných školách“
školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. ročník, prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta

účasť na prednáške “O závislostiach a ich predchádzaní”
školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

 

Február

1. ročník, prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta

účasť na besede “Kriminalita mladistvých”

školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr..J. Hallerová

1. ročník, kvinta

účasť na prednáške “Ako zvládnuť dospievanie”

školiteľka: odborníčka z ROS Komárno

3. – 4. ročník

účasť v krajskom kole Olympiády ľudských práv

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

Marec

1. – 4. ročník, príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta

nástenky k pamätným dňom: MDŽ, Deň boja proti rasovej diskriminácii, Deň zápasu za ľudské práva

Zodp.: triedni učitelia

2. ročník

účasť na cyklickej interaktívnej prednáške na tému “Duševné zdravie na stredných školách”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

2. ročník

účasť na besede “Kriminalita mladistvých”

školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

Apríl

4. ročník

účasť na besede “Ako zvládať stres”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

2. ročník

účasť na prednáške “Šikanovanie mladistvých”

školiteľ: odborník z ROS v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, kvinta

zapojiť sa o akcie organizovanej Ligou proti rakovine “Deň narcisov” v rámci našej školy rozdávaním narcisov

Zodp.: Mgr. Vidovencová

Máj

3. ročník

účasť na besede “Riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

3. ročník

účasť na prednáške “Šikanovanie mladistvých”

školiteľ: odborník z ROS v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta

nástenky k pamätným dňom: Deň Európy, Deň založenia Amnesty International

Zodp.: triedni učitelia

Jún

2., 3. ročník

návšteva súdneho pojednávania na Okresnom súde – prevencia kriminality, overenie poznatkov z trestného práva v praxi

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

prima, sekunda, tercia, kvarta

účasť na besede “Šikanovanie mladistvých”

školiteľ: odborník z ROS v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

Výchovný poradca – Plán práce

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2019/2020

 1. viesť konzultačné hodiny pravidelne týždenne pre všetkých žiakov školy
 2. poskytovať individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov podľa potreby
 3. informovať žiakov štvrtého ročníka a oktávy o VŠ (NŠ): termíny a spôsob podania prihlášok, výška poplatkov za prijímacie konanie, spôsob ich úhrady, termíny prijímacích pohovorov, nároky na prijímacie skúšky, študijné odbory, podmienky štúdia, možnosti uplatnenia absolventa v praxi,…
 4. informačná služba pre ostatné ročníky – možnosti štúdia na Slovensku prípadne v zahraničí – prehľad VŠ, profilujúce predmety, požiadavky,…
 5. starať sa o informačné tabule o VŠ a NŠ
 6. pripraviť vyhodnotenie podania prihlášok žiakov na jednotlivé vysoké školy poľa tried a tiež umiestnenia našich žiakov na VŠ
 7. spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, záujmovými organizáciami
 8. zúčastňovať sa na triednických hodinách v jednotlivých triedach so zámerom lepšieho spoznávania žiakov našej školy v záujme čo najskoršej identifikácie nežiaducich javov
 9. realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti s vývinovými poruchami – s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny
 10. v oblasti získavania metodickej pomoci spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne (prípadne v iných mestách), špeciálno-pedagogickými poradňami, detskými integračnými centrami, Metodicko-výskumným kabinetom pre výchovné a psychologické poradenstvo a prevenciu, ŠPÚ, školskými výpočtovými strediskami a inými inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní
 11. spolupracovať s výchovnými poradcami ZŠ hlavne pri organizovaní prijímacieho konania do prvého ročníka osemročného i štvorročného štúdia na gymnáziu
 12. spolupracovať s výchovnými poradcami stredných škôl a učilíšť pri riešení disciplinárnych problémov, záškoláctva a mládežníckej kriminality
 13. podávať informácie o požiadavkách a podmienkach štúdia na osemročnom gymnáziu a štvorročnom gymnáziu na ZŠ
 14. posilňovať výchovu k ľudským právam v triede a škole tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv
 15. aktivizovať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 16. podporovať rozvoj osobných a sociálnych kompetencií žiakov potrebných k reálnemu uplatňovaniu ľudských práv podľa „Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre základné a stredné školy (schválené „Odbornou komisiou ŠPÚ pre ľudské práva)
 17. v zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie odstraňovať akékoľvek formy diskriminácie, prejavy xenofóbie a intolerancie v triede a škole
 18. v zmysle Koncepcie boja proti extrémizmu a radikalizmu na roky 2015 – 2019 objasňovať a vysvetľovať všetky nebezpečné dôsledky extrémizmu a radikalizmu v spoločnosti na vyučovacích hodinách občianskej náuky, dejepisu, etickej výchovy, triednických hodín a tiež organizovaním besied, prednášok a rôznych aktivít v tomto duchu
 19. venovať pozornosť výsledkom Štruktúrovaného dialógu a Panelu mladých – nástroja na konzultovanie, v rámci ktorého mladí ľudia dostávajú možnosť pravidelne sa vyjadrovať k aktuálnym spoločenským témam a zaujímať k nim kritický postoj,
 20. v súlade s Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným plánom pre deti využívať vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích predmetov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza,
 21. využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO, najmä na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy,
 22. snažiť sa žiakov zapojiť do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu a využívať pri výchove a vzdelávaní k tolerancii a ľudským právam Metodickú príručku na občiansku náuku, etickú výchovu,
 23. monitorovať správanie žiakov a ich zmeny a prípade oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu
 24. v súlade s čl. 7 Smernice k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracovať s rodinou obete i s rodinou agresora, viesť rozhovory so zákonnými zástupcami obete, agresora, svedka, dbať na zachovanie dôvernosti informácií,
 25. zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, triednických hodinách i organizovaním prednášok, besied a pod.,
 26. spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú témam s problematikou intolerancie a neformálneho vzdelávania mládeže
 27. zabezpečovať ochranu detí pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania
 28. informovať žiakov v spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou
 29. v zmysle Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím informovať deti o ich právach a možnostiach pomoci vrátane stimulácie kritických postojov deti k nevhodným mediálnym obsahom hlavne na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy a triednických hodinách,
 30. využívať text pod názvom Školská socializácia a nové výzvy k prevencii hlavne na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, telesnej výchovy, triednických hodinách,
 31. v zmysle Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách venovať sa v rámci vzdelávania o ľudských právach aj problematike násilia páchaného na ženách
 32. dohliadať na to, aby sa výchovno-vzdelávací proces školy realizoval v prostredí podporujúcom zdravie, sebaúctu a dôstojnosť dieťaťa
 33. vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole, umožniť žiakom prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr porozumieť iným kultúram na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, triednických hodinách a tiež organizovaním besied, prednášok, workshopov,
 34. dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie, eliminovať nežiaduce jav, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti, všetkých detí a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí a žiakov,
 35. šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišnosti a zlepšovanie postojov voči znevýhodnením skupinám obyvateľstva na hodinách etickej výchovy, triednických hodinách,
 36. realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia
 37. v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti viesť žiakov k finančnej gramotnosti v spolupráci s vyučujúcimi na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy
 38. dohliadať na to, aby sa u žiakov vypestovalo protikorupčné správanie hlavne v spolupráci s vyučujúcim občianskej náuky, etickej výchovy,
 39. protidrogová prevencia
  • trvalá spolupráca s nadáciami a inými organizáciami, ktoré nám ponúknu aktivity v tejto oblasti
  • individuálne vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti štúdiom odbornej literatúry
  • výchovne pôsobiť na žiakov školy (aj premietaním videofilmov s takouto tematikou) s cieľom zvýšenia ich informovanosti o drogách, prevencii, závislosti kontaktoch a dôsledkoch drogovej závislosti v spolupráci s vyučujúcimi predmetov: chémia, biológia, etická výchova a na tr. hodinách
  • pripraviť akcie pre rodičov: informácie o základných prejavoch narkomanie, symptómoch, ktoré rodičov upozornia, že ich dieťa berie drogu, výchova v rodine ako jediná účinná prevencia
 40. sexuálna výchova, ochrana pred AIDS
  • pokračovať v jednotlivých ročníkoch v súlade s výukou biológie, etickej výchovy, estetiky, na triednických hodinách a akciách tried
 41. alkoholizmus, fajčenie
  • pôsobiť na žiakov jednotlivých ročníkov hlavne na hodinách chémie, biológie, etickej výchovy, estetiky a na triednických hodinách
  • spolupráca s rodičmi (triedne schôdzky ZRŠ) v tejto oblasti
 42. boj proti agresivite
  • v spolupráci s triednymi učiteľmi a učiteľmi etickej výchovy, estetiky pôsobiť na žiakov školy v tejto oblasti
  • v spolupráci s učiteľmi TV pripraviť pre žiakov školy rôzne športové aktivity s cieľom vhodného využitia voľného času
  • zaoberať sa touto problematikou aj na triednych schôdzkach ZRŠ (tr. učitelia)
 43. záškoláctvo, disciplinárne problémy, mládežnícka kriminalita
  • priebežné monitorovanie správania detí a jeho zmeny
  • registrácia prípadov
  • osobné pohovory s problémovými žiakmi (prípadne spolupráca s rodičmi a pedagogicko-psychologickou poradňou)
 44. venovať zvýšenú pozornosť slaboprospievajúcim žiakom: spolupráca s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi, rodičmi, prípadne centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 45. pôsobiť v oblasti prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj pri podporovaní  morálneho a právneho vedomia
 46. v spolupráci s triednymi učiteľmi a učiteľmi etickej výchovy podporovať zdravie a zdravý životný štýl a posilňovať výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu