Výchovný poradca – Plán práce

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2018/2019

 1. viesť konzultačné hodiny pravidelne týždenne pre všetkých žiakov školy
 2. poskytovať individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov podľa potreby
 3. informovať žiakov štvrtého ročníka a oktávy o VŠ (NŠ): termíny a spôsob podania prihlášok, výška poplatkov za prijímacie konanie, spôsob ich úhrady, termíny prijímacích pohovorov, nároky na prijímacie skúšky, študijné odbory, podmienky štúdia, možnosti uplatnenia absolventa v praxi,…
 4. informačná služba pre ostatné ročníky – možnosti štúdia na Slovensku prípadne v zahraničí – prehľad VŠ, profilujúce predmety, požiadavky,…
 5. starať sa o informačné tabule o VŠ a NŠ
 6. pripraviť vyhodnotenie podania prihlášok žiakov na jednotlivé vysoké školy poľa tried a tiež umiestnenia našich žiakov na VŠ
 7. spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, záujmovými organizáciami
 8. zúčastňovať sa na triednických hodinách v jednotlivých triedach so zámerom lepšieho spoznávania žiakov našej školy v záujme čo najskoršej identifikácie nežiaducich javov
 9. realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti s vývinovými poruchami – s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny
 10. v oblasti získavania metodickej pomoci spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne (prípadne v iných mestách), špeciálno-pedagogickými poradňami, detskými integračnými centrami, Metodicko-výskumným kabinetom pre výchovné a psychologické poradenstvo a prevenciu, ŠPÚ, školskými výpočtovými strediskami a inými inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní
 11. spolupracovať s výchovnými poradcami ZŠ hlavne pri organizovaní prijímacieho konania do prvého ročníka osemročného i štvorročného štúdia na gymnáziu
 12. spolupracovať s výchovnými poradcami stredných škôl a učilíšť pri riešení disciplinárnych problémov, záškoláctva a mládežníckej kriminality
 13. podávať informácie o požiadavkách a podmienkach štúdia na osemročnom gymnáziu a štvorročnom gymnáziu na ZŠ
 14. posilňovať výchovu k ľudským právam v triede a škole tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv
 15. aktivizovať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 16. podporovať rozvoj osobných a sociálnych kompetencií žiakov potrebných k reálnemu uplatňovaniu ľudských práv podľa „Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre základné a stredné školy (schválené „Odbornou komisiou ŠPÚ pre ľudské práva)
 17. v zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie odstraňovať akékoľvek formy diskriminácie, prejavy xenofóbie a intolerancie v triede a škole
 18. v zmysle Koncepcie boja proti extrémizmu a radikalizmu na roky 2015 – 2019 objasňovať a vysvetľovať všetky nebezpečné dôsledky extrémizmu a radikalizmu v spoločnosti na vyučovacích hodinách občianskej náuky, dejepisu, etickej výchovy, triednických hodín a tiež organizovaním besied, prednášok a rôznych aktivít v tomto duchu
 19. monitorovať správanie žiakov a ich zmeny a prípade oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu
 20. spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú témam s problematikou intolerancie a neformálneho vzdelávania mládeže
 21. zabezpečovať ochranu detí pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania
 22. informovať žiakov v spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou
 23. v zmysle Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách venovať sa v rámci vzdelávania o ľudských právach aj problematike násilia páchaného na ženách
 24. dohliadať na to, aby sa výchovno-vzdelávací proces školy realizoval v prostredí podporujúcom zdravie, sebaúctu a dôstojnosť dieťaťa
 25. realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia
 26. v zmysle Národného štandardu finanačnej gramotnosti viesť žiakov k finančnej gramotnosti v spolupráci s vyučujúcimi na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy
 27. dohliadať na to, aby sa u žiakov vypestovalo protikorupčné správanie hlavne v spolupráci s vyučujúcim občianskej náuky, eticke jvýchovy
 28. protidrogová prevencia
  • trvalá spolupráca s nadáciami a inými organizáciami, ktoré nám ponúknu aktivity v tejto oblasti
  • individuálne vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti štúdiom odbornej literatúry
  • výchovne pôsobiť na žiakov školy (aj premietaním videofilmov s takouto tematikou) s cieľom zvýšenia ich informovanosti o drogách, prevencii, závislosti kontaktoch a dôsledkoch drogovej závislosti v spolupráci s vyučujúcimi predmetov: chémia, biológia, etická výchova a na tr. hodinách
  • pripraviť akcie pre rodičov: informácie o základných prejavoch narkomanie, symptómoch, ktoré rodičov upozornia, že ich dieťa berie drogu, výchova v rodine ako jediná účinná prevencia
 29. sexuálna výchova, ochrana pred AIDS
  • pokračovať v jednotlivých ročníkoch v súlade s výukou biológie, etickej výchovy, estetiky, na triednických hodinách a akciách tried
 30. alkoholizmus, fajčenie
  • pôsobiť na žiakov jednotlivých ročníkov hlavne na hodinách chémie, biológie, etickej výchovy, estetiky a na triednických hodinách
  • spolupráca s rodičmi (triedne schôdzky ZRPŠ) v tejto oblasti
 31. boj proti agresivite
  • v spolupráci s triednymi učiteľmi a učiteľmi etickej výchovy, estetiky pôsobiť na žiakov školy v tejto oblasti
  • v spolupráci s učiteľmi TV pripraviť pre žiakov školy rôzne športové aktivity s cieľom vhodného využitia voľného času
  • zaoberať sa touto problematikou aj na triednych schôdzkach ZRPŠ (tr. učitelia)
 32. záškoláctvo, disciplinárne problémy, mládežnícka kriminalita
  • priebežné monitorovanie správania detí a jeho zmeny
  • registrácia prípadov
  • osobné pohovory s problémovými žiakmi (prípadne spolupráca s rodičmi a pedagogicko-psychologickou poradňou)
 33. venovať zvýšenú pozornosť slaboprospievajúcim žiakom: spolupráca s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi, rodičmi, prípadne centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 34. pôsobiť v oblasti prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj pri podporovaní  morálneho a právneho vedomia
 35. v spolupráci s triednymi učiteľmi a učiteľmi etickej výchovy podporovať zdravie a zdravý životný štýl a posilňovať výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu

About vychpor

vychpgljs456
Permalink

Comments are closed.