Prevencia sociálno-patologických javov

Plán práce v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na školský rok 2020/2021

September

prima – sexta, 1. – 4. ročník

pripomenutie výročia SNP a výročia založenia Ústavy SR

Zodp. : triedni učitelia

1. ročník, kvinta

návšteva synagógy v Komárne – pripomenutie Pamätného dňa holokaustu – výchova k náboženskej
tolerancii

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

2. ročník, sexta

prednáška na tému “Zneužívanie mladistvých”
školiteľ: pracovník z ROS Komárno

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

Október

2. ročník, sexta

účasť na cyklickej interaktívnej prednáške  na tému „Duševné zdravie na stredných školách”
školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

3. ročník

beseda s miestnym predstaviteľom verejnej správy – pripomenutie Európskeho týždňa miestnej demokracie
školiteľ: pracovník miestnej samosprávy

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

November

1. – 4. ročník, kvinta, sexta

nástenky k pamätným dňom: Svetový deň boja proti fašizmu, Deň boja za slobodu a demokraciu

Zodp.: triedni učitelia

1. ročník, kvinta

účasť na besede na tému “Šikanovanie mladistvých”
školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta

účasť na prednáške “O závislostiach a ich predchádzaní”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

December

tercia, kvarta

účasť na prednáške “Právne povedomie detí a mládeže”
školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, kvinta, sexta

nástenky k pamätnému dňu: Deň ľudských práv”

Zodp.: triedni učitelia

3., 4. ročník

školské kolo Olympiády ľudských práv – výchova k ľudským právam a slobodám

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, kvinta, sexta

zapojenie sa do kampane Červené stužky – ku Dňu boja proti AIDS

Zodp.: triedni učitelia

Január

2. ročník, sexta

účasť na cyklickej interaktívnej prednáške na tému „Duševné zdravie na stredných školách“
školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. ročník, prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta

účasť na prednáške “O závislostiach a ich predchádzaní”
školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

 

Február

1. ročník, prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta

účasť na besede “Kriminalita mladistvých”

školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr..J. Hallerová

1. ročník, kvinta

účasť na prednáške “Ako zvládnuť dospievanie”

školiteľka: odborníčka z ROS Komárno

3. – 4. ročník

účasť v krajskom kole Olympiády ľudských práv

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

Marec

1. – 4. ročník, príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta

nástenky k pamätným dňom: MDŽ, Deň boja proti rasovej diskriminácii, Deň zápasu za ľudské práva

Zodp.: triedni učitelia

2. ročník

účasť na cyklickej interaktívnej prednáške na tému “Duševné zdravie na stredných školách”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

2. ročník, sexta

účasť na besede “Kriminalita mladistvých”

školiteľ: pracovník OR PZ v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

Apríl

4. ročník

účasť na besede “Ako zvládať stres”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

2. ročník, sexta

účasť na prednáške “Šikanovanie mladistvých”

školiteľ: odborník z ROS v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, kvinta, sexta

zapojiť sa o akcie organizovanej Ligou proti rakovine “Deň narcisov” v rámci našej školy rozdávaním narcisov

Zodp.: Mgr. Vidovencová

Máj

3. ročník

účasť na besede “Riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním”

školiteľky: odborníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

3. ročník

účasť na prednáške “Šikanovanie mladistvých”

školiteľ: odborník z ROS v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

1. – 4. ročník, prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta

nástenky k pamätným dňom: Deň Európy, Deň založenia Amnesty International

Zodp.: triedni učitelia

Jún

2., 3. ročník

návšteva súdneho pojednávania na Okresnom súde – prevencia kriminality, overenie poznatkov z trestného práva v praxi

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

prima, sekunda, tercia, kvarta

účasť na besede “Šikanovanie mladistvých”

školiteľ: odborník z ROS v Komárne

Zodp.: PaedDr. J. Hallerová

About vychpor

vychpgljs456
Permalink

Comments are closed.